Flexim international BV

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webshop Flexim International B.V.

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.
 • Bedrijf: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en de Overeenkomst aangaat met Flexim.
 • Flexim: Flexim International B.V., gevestigd te (1704 SK) Heerhugowaard aan de Buys Ballotstraat 4 met KvK-nummer: 37051639, gebruiker van de Algemene Voorwaarden.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en de Overeenkomst aangaat met Flexim.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.
 • Koper: de partij, die zowel Consument kan zijn als het Bedrijf, die producten van Flexim koopt.
 • Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat Flexim ter beschikking stelt dat een Consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht.
 • Overeenkomst: de koopovereenkomst op afstand tussen Flexim en de Koper, waarbij in het kader van een door Flexim georganiseerd systeem voor verkoop, op afstand van producten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst op afstand uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Partijen: Flexim en de Koper gezamenlijk.
 • Schriftelijk: per post of per e-mail.
 • Website: https://flexim.eu, de website van Flexim waarop zij producten aanbiedt en via welke website de Overeenkomst kan worden gesloten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Flexim en op elke tot stand gekomen Overeenkomst en bestellingen tussen Flexim en de Koper via de Website.
2.2 Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld, al dan niet via de Website. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Flexim zijn in te zien en zij op verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden dan wel langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld (PDF per e-mail).
2.3 Afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Flexim Schriftelijk zijn aanvaard.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
2.5 Indien Flexim niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Flexim in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te verlangen.
2.6 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan door Flexim derden worden betrokken.
2.7 Flexim is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat de Koper na de wijziging opnieuw de Overeenkomst sluit, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

 

Artikel 3. Het aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Het aanbod is vrijblijvend. Flexim is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.3 Het aanbod op de Website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden  producten en deze omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. De afbeeldingen van producten op de Website zijn waarheidsgetrouw.

3.4 Flexim kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

3.6 Elk aanbod op de Website bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 4. De Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Flexim onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Flexim is bevestigd, kan de Koper indien hij Consument is de Overeenkomst ontbinden.

4.3 Flexim treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data (persoonsgegevens) en zorgt voor een veilige webomgeving. Flexim verwijst ook naar artikel 17 van de Algemene voorwaarden. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal Flexim daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht (laten) nemen.

4.4 Flexim zal bij het product aan de Koper de volgende informatie, Schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van Flexim waar de Koper met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; en
 4. de in artikel 3 lid 6 van de Algemene Voorwaarden genoemde gegevens, tenzij Flexim deze gegevens al aan de Koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst.

4.5 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 5. Levering
5.1 Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de Koper op het moment van levering, te weten op het moment waarop de te leveren zaken het magazijn of ander terrein van Flexim verlaten.

5.2 In afwijking van lid 1 van dit artikel wordt bij Consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de  Consument.

5.3 Flexim heeft het recht om als één partij verkochte producten of een als één partij verkochte hoeveelheid producten, in gedeelten af te leveren.

5.4 Opgave van de levertijd door Flexim geschiedt bij benadering. Overschrijding van de leveringstermijn schept voor de Koper geen enkel recht op schadevergoeding van de Overeenkomst. Bij niet tijdige levering dient Flexim in gebreke te worden gesteld, waarbij Flexim een redelijke termijn wordt opgegeven alsnog haar verplichtingen na te komen.
5.5 Overschrijding van de levertijd geeft de Koper niet het recht de Overeenkomst te ontbinden. Voor zover niettemin een ontbindingsrecht zou bestaan, dient die Schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na het verstrijken van de levertijd plaats te vinden en kan slechts volgen indien Flexim in verzuim is.

5.6 Producten die na het verstrijken van de leveringstermijn door de Koper niet zijn afgenomen, blijven ter beschikking van de Koper en worden door Flexim voor rekening en risico van de Koper opgeslagen. Dit laat de betalingsverplichting van de Koper onaangetast.

5.7 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Flexim zich  inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen.

5.8 Flexim is in alle gevallen en onder alle omstandigheden gerechtigd om niet tot levering over te gaan aan de Koper op het moment dat de vorderingen van Flexim op de Koper, uit welke hoofde dan ook, door de Koper nog niet volledig zijn voldaan.

 

Artikel 6. Garanties
6.1 Flexim waarborgt bij haar product Flexim dakmortel als afdichtings- en hechtmateriaal voor een periode van 10 jaar, een en ander zoals bepaald in de garantieverklaring die is aan te vragen via [email protected]. Deze garantie geldt uitsluitend indien de Flexim dakmortel is toegepast als afdichtingsproduct voor dakvorsten (nok en hoekkeper) bij nieuwbouw (zowel keramische als betonnen) met inachtneming van de voorschriften zoals bij de verwerkingsinstructies vermeld. De aansprakelijkheid van deze garantie is te allen tijde beperkt tot de aankoopprijs van het product.
6.2 De garantie vervalt indien de Koper en/of een door haar ingeschakelde derde op ondeskundige wijze gebruik heeft gemaakt van het geleverde dan wel deze werkzaamheden verrichten of wijzigingen aanbrengen aan het geleverde.
6.3 Indien de Koper niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, dan is Flexim niet verplicht garantie te verlenen zolang deze situatie voortduurt.

 

Artikel 7. De prijs, betaling en verzendkosten

7.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de  aangeboden producten slechts verhoogd, indien zich wijzigingen in prijsbepalende factoren wijzigingen voordoen, zoals in geval van wijziging in prijs voor grondstoffen, materialen, loon, belastingen (BTW), rechten, heffingen, lasten, vrachten, alsmede alle ander kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland.

7.2 Na het sluiten van de Overeenkomst zullen de prijzen niet meer wijzigen, behalve indien er een wijziging is in de hoogte van de geldende BTW.

7.3 Alle prijzen, al dan niet genoemd op de Website, zijn inclusief het in Nederland geldende BTW-tarief en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

7.4 Betaling geschiedt vooraf, tenzij anders is overeengekomen. Levering geschiedt nadat de betaling door Flexim is ontvangen.

7.5 De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Flexim te melden.

7.6 Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Flexim is gewezen op de te late betaling en Flexim de Koper zijnde een Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een bedrag van 1 % rente per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand heeft te gelden als een maand. Indien een dergelijke bepaling om wat voor reden dan ook in rechte geen standhoudt, is de Koper die een Consument is de reguliere rente ex. artikel 6:119 BW verschuldigd en indien de Koper een Bedrijf is de wettelijke handelsrente ex. artikel 6:119a BW. Daarnaast is Flexim gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten ad 15 % van het openstaande bedrag bij de Koper in rekening te brengen. Flexim kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemd percentage.

7.7 Voor het geval Flexim haar vordering in een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt, is de Koper tevens gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Hieronder zijn in elk geval begrepen de kosten van advocaten, juristen, deurwaarders en procesgemachtigden, alsmede het griffierecht.

7.8 Iedere betaling van de Koper strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschuldigde rente, en tenslotte in mindering van de aan Flexim verschuldigde hoofdsom.

7.9 Flexim kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Flexim kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7.10 De Koper kan zonder uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Flexim zijn betalingsverplichting niet opschorten, behoudens indien de Koper een Consument is.

7.11 Kortingen, van welke aard ook, worden enkel verleend onder de voorwaarde dat tijdige betaling van de factuur of facturen van Flexim plaatsvindt. Blijft tijdig betaling uit, dan vervalt de korting met onmiddellijk ingang en dient het bedrag zonder korting aan Flexim te worden voldaan.

7.12 Binnen Nederland worden bestellingen boven de EUR 50,– incl. BTW gratis verzonden. De verzendkosten voor bestellingen onder dit bedrag bedragen EUR 4,95 incl. BTW in totaal.

7.13 De verzendkosten voor bestellingen in België bedragen EUR 8,– incl. BTW en voor bestellingen in Frankrijk, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk bedragen deze kosten EUR 16,– incl. BTW.

7.14 De volgende betaalmethoden zijn van kracht op Flexim.eu: Creditcard, iDEAL en PayPal.


Artikel 8: Overheidsvoorschriften

8.1 Flexim is slechts verantwoordelijk voor het voldoen van de producten aan de technische eisen en/of normen gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de gekochte producten worden gebruikt, wanneer in de order en in de bevestiging daarvan door Flexim melding is gemaakt van de bestemming en van de betreffende eisen.

8.2 In aanvulling op de bepaling in 8.1 en tenzij anders is overeengekomen is de Koper verantwoordelijk voor het voldoen van de producten aan eventuele overige wetgeving en andere voorschriften geldende in het land waar de producten verkocht en/of gebruikt zullen worden.

 

Artikel 9. Herroepingsrecht

9.1 Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De Bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument.

9.2 Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Flexim retourneren, conform de door Flexim verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

9.3 De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2. De Consument is daarentegen niet aansprakelijk voor  waardevermindering van het product als Flexim hem niet voor of bij het sluiten  van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.

9.4 Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Flexim. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het Modelformulier. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.  Indien de Consument na afloop van de in lid 2 en 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht resp. het product niet aan Flexim heeft teruggezonden, is de koop een feit.

9.5 Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

9.6 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Flexim dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Flexim of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 10. Verplichtingen Flexim bij herroeping

10.1 Als Flexim de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

10.2 Flexim vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Flexim in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument haar de herroeping meldt. Tenzij Flexim aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

10.3 Flexim gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

10.4 Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Flexim bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 11. Medewerking
11.1 Flexim baseert zich bij de uitvoering van de Overeenkomst op de door de Koper informatie en gegevens. De Koper staat in voor de juistheid van deze informatie en gegevens.

11.2 De Koper is verplicht alle informatie die nodig is voor een correcte uitvoering de Overeenkomst tijdig aan Flexim te verstrekken.

11.3 De Koper is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.

 

Artikel 12. Reclames 
12.1 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 9, dient de Koper, indien het gekochte niet voldoet aan de Overeenkomst, in die zin dat het gekochte niet de eigenschappen bezit die de Koper op grond van de Overeenkomst mocht verwachten, daarover binnen 2 werkdagen na de levering van het gekochte, althans indien het gebrek ten tijde van de levering nog niet bestond binnen 5 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, Schriftelijk en gemotiveerd bij Flexim te klagen, bij gebreke waarvan de Koper er geen beroep meer op kan doen dat het gekochte niet aan de Overeenkomst beantwoordt.

12.2 (Beperkte) Afwijkingen in maat, of kleur

12.3 Indien Flexim heeft kunnen constateren dat sprake is van een gebrek of een tekort, dan is zij, te hare keuze, uitsluitend gehouden tot herstel of vervanging van de desbetreffende gebrekkige producten, aflevering van de ontbrekende zaken of een (gedeeltelijke) teruggave van de koopprijs van de desbetreffende gebrekkige of ontbrekende producten, met dien verstande dat als Flexim kiest voor een teruggave van (een deel van) de koopprijs de desbetreffende gebrekkige zaak door de Koper aan Flexim dient te worden geretourneerd. Het recht van de Koper hierop vervalt bij niet-tijdige melding.

12.4 Reclames schorten de betalingsverplichting van de Koper niet op, behoudens indien sprake is van een klacht van een Consument.

De Koper dient Flexim in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Flexim te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening en risico van de Koper, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Geen klachten kunnen worden ingediend ten aanzien van producten die zich niet in oorspronkelijke staat bevinden en die derhalve niet meer door Flexim kunnen worden onderzocht en/of gebruikt zijn op een onzorgvuldige of oneigenlijke manier, of voor een ander doel dan waarvoor de producten bestemd zijn.

12.5 In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Flexim te bepalen wijze en in de originele verpakking. De kosten hiervan komen voor rekening van de Koper.

12.6 Indien de klacht wordt ingediend door een Consument, dan geldt een klachttermijn van 2 maanden vanaf het moment dat het gebrek is ontdekt.

12.7 Flexim neemt geen restanten terug, tenzij de verpakking gesloten is.

 

Artikel 13. Overmacht

13.1 Indien Flexim niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomt te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

13.2 Onder overmacht wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Flexim geen invloed kan uitoefenen, doch als gevolg waarvan Flexim niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Niet in voorraad hebben van de bestelde producten, al dan niet door enig embargo, daaronder begrepen. Tevens is hieronder transportmoeilijkheden, geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn van derden, waaronder (toe)leveranciers van Flexim, van wie de producten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen (waaronder: het niet verkrijgen van een benodigde vergunning) van welke aard ook, storing of onderbreking in de verstrekking, levering of beschikbaarheid van energie, storing of onderbreking in of van het functioneren van enig openbaar nutsbedrijf, storing of onderbreking of beëindiging van leverantie van grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten, en voorts iedere omstandigheid die Flexim redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop Flexim geen invloed kan uitoefenen.

13.3 Flexim heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Flexim haar verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Flexim is slechts aansprakelijk voor enige schade indien dit blijkt uit dit artikel 14.

14.2 Flexim is, met inachtneming van het volgende lid, alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

14.3 Flexim is slechts aansprakelijk voor directe schade indien zij na een Schriftelijke ingebrekestelling waarin haar een redelijke termijn is gegund het verzuim te herstellen alsnog in gebreke is. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Flexim aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Flexim toegerekend kunnen worden; en,
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

14.4 Flexim is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Flexim is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.5 Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Flexim jegens de Koper, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het totale factuurbedrag van de betreffende order inclusief verzendkosten, en is te allen tijde maximaal het bedrag dat door verzekering wordt gedekt, indien en voor zover Flexim tegen de desbetreffende aansprakelijkheid is verzekerd.

14.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheden gelden tevens met betrekking tot de door Flexim ingeschakelde derden of ondergeschikten.

14.7 Flexim komt geen beroep toe op de beperking in aansprakelijkheid indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Flexim.

14.8 De Koper vrijwaart Flexim volledig voor alle aanspraken, verband houdend met aan de Koper geleverde zaken, die derden uit welke hoofde ook, tegen Flexim doen gelden.

 

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

15.1 Flexim blijft eigenaar van de geleverde producten zolang niet aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
15.2 Indien de Koper niet (volledig) betaalt, zijn faillissement, surseance van betaling of schuldsanering wordt aangevraagd, of indien er beslag op de geleverde producten wordt gelegd, is Flexim gerechtigd de geleverde producten met onmiddellijke ingang terug te vorderen. De Koper geeft Flexim reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Flexim door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Flexim zich bevinden en die producten mee terug te nemen, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van het verschuldigde per dag dat de Koper niet aan deze verplichting voldoet.
15.3 Het is de Koper verboden om ter zake van de geleverde producten beheers- of beschikkingsdaden te verrichten, zolang hij niet integraal aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, met inachtneming van het volgende lid.
15.4 Indien derden beslag wensen te leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan is de Koper verplicht Flexim daar onverwijld Schriftelijk van op de hoogte te brengen.

 

Artikel 16 Ontbinding 

Ingeval de Koper in staat van faillissement wordt verklaard, in staat van surseance verkeert, wordt toegelaten tot de WSNP, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, ten laste van hem executoriaal beslag wordt gelegd, of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, is Flexim gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enig recht op schadevergoeding bestaat. Alle vorderingen van Flexim zijn alsdan onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 17. Verwerking Persoonsgegevens
Flexim verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar dienstverlening. Voor zover al noodzakelijk, verleent de Koper hiervoor toestemming. Flexim verkoopt deze persoonsgegevens niet aan derden en deelt deze gegevens niet met partijen die niet met de dienstverlening van Flexim van doen hebben. De persoonsgegevens worden adequaat beveiligd en bewaard zo lang nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst. Het privacybeleid van Flexim is te raadplegen op de Website.

 

Artikel 18. Slotbepalingen

18.1 Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

18.2 Onverminderd het recht van Flexim een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen Partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Flexim.

18.3 Flexim is niettemin bevoegd het geschil middels arbitrage te (laten) beslechten.

18.4 De Algemene Voorwaarden zijn in meerdere talen opgesteld. Indien de versie in een andere taal verschillen vertoont met de Nederlandse versie, dan is de Nederlandse versie leidend.

 

Versie augustus 2017